Skratite si put...

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

NEZAOBILAZNA PODRŠKA OBVEZNICIMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA (ZSPNFT).

SVA PROPISANA DOKUMENTACIJA NA JEDNOM MJESTU

SVE POČINJE S DOBRO DOKUMENTIRANIM PROCEDURAMA

U aplikaciji eSPNIFT se nalazi interni akt sa svim svojim dodacima (lista mjera za umanjenje visokog rizika, lista mjera pojačane dubinske analize, organizacijski ustroj obveznika), lista indikatora rizika za prepoznavanje sumnjivih transakcija i osoba te lista indikatora rizika za analizu i procjenu rizika obveznika. Pored toga, na raspolaganju je i odluka o imenovanju ovlaštene osobe, plan edukacije i sve propisane evidencije.

KROZ DUBINSKU ANALIZU KORAK PO KORAK

BUDITE SIGURNI DA NEĆETE PRESKOČITI NITI JEDAN PODATAK PROPISAN ZAKONOM
1
Provjera stranke

Bilo da vam je stranka pravna ili fizička osoba, prvi korak dubinske analize je sakupljanje osnovnih podataka o stranci. Direktnim spajanjem na Sudski registar se preuzimaju svi bitni podaci za pravnu osobu, a obrtnike je potrebno provjeriti u Obrtnom registru.

2
Provjera odgovorne osobe

Informacijama koje su dostupne u registrima dodajte i podatke koje ste saznali iz direktnog uvida u osobnu iskaznicu ili putovnicu. Za dodatnu provjeru, podatke o odgovornoj osobi možete provjeriti i na stranicama za provjeru OIB-a.

3
Provjera stvarnog vlasnika

Uvidom u registre, društveni ugovor ili preko upitnika o stvarnim vlasnicima, u aplikaciju upisujete stvarne vlasnike i postotak udjela i vrstu vlasništva. Naravno, ako omoguće direktan programski pristup Registru stvarnih vlasnika, eSPNIFT ćemo odmah direktno povezati.

4
Dokumentiranje postupka dubinske analize

Zadnji korak dubinske analize stranke je provjera po indikatorima rizika i čimbenicima koji upućuju na veći ili manji rizik. Nakon te zadnje provjere, automatski se izrađuje dokument sažetka provedene dubinske analize s ocjenom rizika.

Automatska izrada evidencija

Kako ste radili korake u dubinskoj analizi, tako su se automatski popunjavale evidencije stranaka, poslovnih odnosa, odgovornih osoba i stvarnih vlasnika te evidencija provedenih dubinskih analiza i procjene rizika.

UPITNICI I IZJAVE ZA BRŽU DUBINSKU ANALIZU

PROFESIONALNO KOMUNICIRAJTE SVOJE OBVEZE PREMA KLIJENTU

Sve izjave i upitnici dostupni su u aplikaciji u obliku PDF formulara, što znači da stranci možete poslati formular koji vam ona elektronički popunjava. Dostupne izjave su: izjava/upitnik o političkoj izloženosti, izjava o izvorima financijskih sredstava i imovine, upitnici za novu stranku (pravna i privatna osoba), upitnik za zakonskog zastupnika, upitnik za stvarnog vlasnika.

Najčešća pitanja

...o aplikaciji eSPNIFT
Mogu li u dosje klijenta priložiti dokumentaciju koju smo koristili pri izradi dubinske analize?

Naravno! Svaki vaš klijent ima svoju mapu s dokumentacijom u koju možete priložiti pdf dokumente ili skenove dokumenata (npr. skenirana osobna/putovnica, društveni ugovor, izvodi iz registara).

Zakon propisuje vođenje 12 evidencija. Jesu li sve u aplikaciji?

Da, sve su tu, a neke smo i dodatno razradili: evidencija stalnog praćenja poslovnog odnosa, evidencija stranaka i procjene rizika, evidencija poslovnih odnosa, evidencija dubinskih analiza i transakcija, evidencija zakonskih zastupnika, evidencija stvarnih vlasnika, evidencija poteškoća pri utvrđivanju stvarnog vlasnika, evidencija složenih i neobičnih transakcija, evidencija dostavljenih podataka Uredu, evidencija otkrivanja podataka, evidencija naloga Ureda i evidencija provedenog nadzora.

Većina evidencija se popunjava automatski tijekom postupka dubinske analize.

Koji su mi registri dostupni kroz aplikaciju?

S nekim registrima koji su omogućili direktno programsko spajanje smo direktno povezani, a na zastarjele registre se spajate putem linka. Glavni registar s kojim je eSPNIFT direktno povezan je Sudski registar. Dovoljno je upisati OIB društva i eSPNIFT vam povlači iz registra najsvježije podatke o stranci. Ostali registri koji su dostupni su: obrtni registar, registar udruga i sličnih zajednica, OIB HR, VIES PDV broj, FATF lista rizičnih zemalja, registar dužnosnika, registar službenika, registar poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima.

Je li aplikacija usklađena s Uredbom o zaštiti osobnih podataka?

Da. Sve naše aplikacije zaštićene su jedinstvenom zaporkom koju korisnici upisuju prilikom svake prijave u aplikaciju. Podaci o strankama, odgovornim osobama i stvarnim vlasnicima se čuvaju isključivo na vašem računalu, a ne na serverima trećih strana.

Kako mogu vidjeti kako se radi u aplikaciji?

Ako više volite isprobavati sami, preuzmite demo verziju aplikacije na svoje računalo. Ako biste radije da vam mi pokažemo kako aplikacija radi, rezervirajte termin za online prezentaciju i pogledajte aplikaciju u akciji na našem prezentacijskom računalu.

Koliko me to košta?

U dijelu Paketi i cijene, možete pogledati koji paket vam najviše odgovara i kolika mu je cijena. Klikom na 'Odaberi paket' u tablici s paketima možete odmah zatražiti i ponudu. Naravno, možete nam javiti i na email info@raverus.hr za koji ste se paket odlučili i poslati nam svoje poslovne podatke (tvrtka, adresa, OIB, ime i prezime, email adresa). Tu je uvijek i telefon 01 / 3535 252 pa ako trebate savjet oko odabira paketa, nazovite nas!

eSPNIFT – provođenje mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma važna je zadaća svih obveznika i nadležnih tijela u borbi protiv nezakonitog korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma i organiziranog kriminala. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje sve mjere i radnje koje je potrebno poduzimati kako bi se pratile i suzbile sve kriminalne aktivnosti nezakonitog stjecanja novca ili korištenja sredstava u svrhe bilo kakvog oblika terorizma koje mogu nanijeti štete gospodarstvu i društvu, na domaćem području i globalno.


Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je profesionalna dužnost računovođa, odvjetnika, agencija za nekretnine, kockarnica i svih ostalih djelatnosti izravni uvid u transakcije i poslovanje stranke. Dokumentiranje procedura za sprječavanje pranja novca važna je radi nadzora nadležnih tijela, ali i kako bi obveznici bili pripremni na neočekivane situacije. Upravo radi pravovaljanog provođenja mjera i usklađivanja sa ZSPNFT, Raverus je razvio aplikaciju eSPNIFT kao nezaobilaznu podršku obveznicima za jasno i profesionalno dokumentiranje propisanih mjera i radnji u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.


Aplikacija eSPNIFT sadrži sve Zakonom propisane i stručno sastavljene materijale za brzu i jednostavnu izradu dokumentacije u provođenju mjera u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Dubinska analiza stranaka je važan korak u utvrđivanju poslovnih odnosa, a direktnim spajanjem kroz aplikaciju eSPNIFT na Sudski, Obrtni i ostale registre korisnicima je omogućen brz i jednostavan način prikupljanja i evidentiranja svih bitnih podataka stranke, kao i provjeru stvarnih vlasnika i zakonskih zastupnika svakog pravnog subjekta.


Za potpunu dubinsku analizu stranke korisnicima je u aplikaciji eSPNIFT dostupan interni akt kojim se definiraju provjere po indikatorima rizika i čimbenicima koji upućuju na veći ili manji rizik, nakon kojih se automatski izrađuje dokument provedene dubinske analize s ocjenom rizika. Provedbom koraka dubinske analize aplikacija automatski popunjava i evidencije stranaka, poslovnih odnosa, odgovornih osoba i stvarnih vlasnika, te evidencija provedenih dubinskih analiza i procjene rizika, uz ostale razne evidencije dostupne u aplikaciji. Korisnici svoje obveze prema klijentu također mogu profesionalno komunicirati kroz razne izjave i upitnike namjenjene strankama kako bi obje strane bile suglasne u utvrđivanju svrhe i predviđene prirode poslovnog odnosa.

Osim pouzdanog programskog rješenja eSPNIFT za provođenje mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma sukladno Zakonu, specifičnijim obveznicima su dostupne i in-house edukacije i konzultacije jedinog certificiranog stručnjaka za praktično provođenje mjera dubinske analize u Hrvatskoj i regiji. Korisnicima eSPNIFT aplikacije je u svakom trenutku osigurana vrhunska podrška cijelog Raverus tima koji svojim znanjima i sposobnostima rješavaju sve upite u najkraćem mogućem vremenu. Kao i za sve ostale naše aplikacije, korisnici mogu zatražiti i online prezentaciju aplikacije tijekom koje su upućeni u rad i sve mogućnosti programa, kao i besplatnu demo verziju kako bi samostalno isprobali rad u aplikaciji.GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,