Bilješke uz financijske izvještaje za javnu objavu

Bilješke uz financijske izvještaje dužna su sastaviti sva trgovačka društva koja vode poslovne knjige i sastavljaju financijske izvještaje neovisno o njihovom organizacijskom obliku ili veličini.

Bilješke uz financijske izvještaje za javnu objavu


Prema Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 86/2015) bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku.

Dakle, bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje te one mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane.


Bilješke uz financijske izvještaje dužna su sastaviti sva trgovačka društva koja vode poslovne knjige i sastavljaju financijske izvještaje neovisno o njihovom organizacijskom obliku ili veličini.


Što se objavljuje u bilješkama uz financijske izvještaje?

Bilješke uz financijske izvještaje pružaju dodatne informacije i objašnjenja nekih ili svih položaja u bilanci, računu dobiti i gubitka i novčanog tijeka. U bilješkama se navodi tekstualan opis ili raščlamba stavki prikazanih u tim izvještajima te informacije o stavkama koje ne ispunjavaju uvjete za priznavanje u izvještajima.

Bilješke uz financijske izvještaje moraju biti sastavljene u skladu s HSFI odnosno MSFI standardima.

U bilješkama se:

a) prezentiraju informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama koje se primjenjuju;

b) objavljuju informacije čije se objavljivanje nalaže HSFI odnosno MSFI standardima;

c) daju informacije koje se ne prezentiraju drugdje u financijskim izvještajima, a važne su za razumijevanje financijskih izvještaja.

Do kada se predaju bilješke?


Rok za predaju bilješki uz financijske izvještaje za poduzetnike je do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu radi javne objave.

Kako izraditi stručne i kvalitetne bilješke uz financijske izvještaje?


Uz pomoć aplikacije BilješkeNET te uvoza popunjenog godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika (GFI-POD) u aplikaciju, automatski se izrađuju bilješke koje su usklađene s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Izrađene bilješke mogu se predati u papirnom obliku u Finu (uz naknadu) ili se mogu izvesti u pdf dokument i predati putem web aplikacije RGFI (bez naknade).


Ovdje možete preuzeti primjer bilješki uz financijske izvještaje izrađene kroz aplikaciju BilješkeNET.