Prijava poreza na dohodak - DOH obrazac

DOH obrazac služi za prijavu poreza na dohodak, a jednom godišnje (do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu (u daljnjem tekstu porezno razdoblje)) su ga dužne podnijeti fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od nesamostalnog rada kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i fizičke osobe od kojih je to zatražila Porezna uprava.

DOH obrazac odnosno prijavu poreza na dohodak obvezni su jednom godišnje podnijeti fizičke osobe koje:

-u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti

-u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalno rada (plaća) kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi

-ako Porezna uprava to zatraži od poreznog obveznika.


Obveznici koji podnose godišnju poreznu prijavu dužni su u istoj navesti sve ostvarene oporezive dohotke, osim dohotka koji je ostvaren po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti ne podliježe oporezivanju i dohotka koji Republika Hrvatska sukladno međunarodnim ugovorima izuzima od oporezivanja te dohotka koji se smatra konačnim.Što je DOH obrazac i tko su obveznici poreza na dohodak?

DOH obrazac služi za prijavu poreza na dohodak, a jednom godišnje (do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu (u daljnjem tekstu porezno razdoblje)) su ga dužne podnijeti fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od nesamostalnog rada kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i fizičke osobe od kojih je to zatražila Porezna uprava. Obrazac se predaje nadležnoj Poreznoj upravi prema mjestu sjedišta.

Kako se obračunava porez na dohodak?

Za većinu fizičkih osoba koje ostvaruju samo dohodak od nesamostalnog rada (tj. od plaće ili mirovine) iznos poreza na dohodak Porezna uprava obračunava automatski. Iznos poreza na dohodak obračunava se na način da se zbroji sav dohodak (od samostalne djelatnosti,nesamostalnog rada i drugi dohodak), od tog zbroja se oduzme osobni odbitak i dobiveni iznos se pomnoži s poreznom stopom. Osnovni osobni odbitak iznosi 3800,00 kn. Taj iznos se dobije kada se osnovica mjesečnog osobnog odbitka (2500 kn) pomnoži s koeficijentom 1,5 i zaokruži na stoticu. Osobni odbitak računa se za svaki mjesec za koji se utvrđuje porez na dohodak. Isti se može i uvećati za određeni koeficijent pomnožen s osnovicom. Tablica s koeficijentima i razlozima uvećanja nalazi se u čl. 14 Zakona o porezu na dohodak (NN115/2016).

Koje su stope poreza na dohodak, tj. što i koliko točno ja moram platiti?

Obveznici koji podnose godišnju poreznu prijavu dužni su u istoj navesti sve ostvarene oporezive dohotke, osim dohotka koji je ostvaren po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti ne podliježe oporezivanju i dohotka koji Republika Hrvatska sukladno međunarodnim ugovorima izuzima od oporezivanja, te dohotka koji se smatra konačnim. Prema visini dohotka postoje dvije porezne stope. Od 2019. porezna osnovica do 360.000,00 kn oporezuje se po stopi od 24%, dok se iznos iznad 360.000,00 kn oporezuje po stopi 36% (NN 106/2018). Hrvatska koristi raščlanjenu progresiju prilikom oporezivanja poreza na dohodak. U praksi to znači da, ako porezni obveznik ima 500.000,00 kn prihoda iznos do 360.000,00 kn oporezuje po stopi od 24%, a samo iznos od 360.000,00 kn do 500.000,00 kn se oporezuje po stopi od 36%. Uz iznos poreza na dohodak od dohotka se oduzima i prirez. Prirez se obračunava tako da se iznos poreza na dohodak pomnoži sa stopom prireza prema sjedištu/prebivalištu obveznika.

Kako se popunjava DOH obrazac?

Sam DOH obrazac iako je opširan nije jako kompliciran za popunjavanje. Naime, svako polje u koje se nešto prepisuje ili u kojem se nešto zbraja, oduzima, množi ili dijeli ima napisano između kojih polja se događa koja računska operacija. Prva stranica DOH obrasca sadrži opće podatke obveznika i podatke o eventualnom uvećanju osobnog odbitka. Nakon toga, iduće četiri stranice sadrže podatke o dohotku obveznika i o uplaćenim predujmovima poreza i prireza. Taj dio je podijeljen na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina), drugi dohodak(autorske naknade, naknade članovima skupština i nadzornih odbora, itd.) i dohodak do samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti koje se oporezuju kao samostalna djelatnost. Kroz te 4 stranice povlači se i izračun obveznih doprinosa prema Zakonu o doprinosima (NN 106/2018), tj. doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i doprinosa za zdravstveno osiguranje. Nakon što se zbroji sav dohodak, na 7. stranici je potrebno popuniti podatke o olakšicama,oslobođenjima i poticajima. Tu je Porezna uprava dosta stroga jer uz sam podatak o iznosu olakšica traži i popis isprava koje dokazuju postojanje olakšica, kao i potpis obveznika kojim obveznik jamči za istinitost podataka. Na 8. stranici se iz svih ranije dobivenih podataka obračunava osobni odbitak i utvrđuje se porez i prirez. Za kraj, na zadnjoj stranici se utvrđuje razlika poreza i prireza, tj. iznosi poreza i prireza koje je potrebno uplatiti u državni proračun ili iznos poreza na dohodak na čiji povrat obveznik ima pravo.Ako obveznik spada u treću skupinu od ranije, tj. dohodak ostvaruje od samostalne djelatnosti, a preplatio je porez, na ovoj stranici može utvrditi i predujam poreza na dohodak za sljedeće porezno razdoblje.

Sam DOH obrazac se može kupiti u Narodnim novinama ili preuzeti s Internet stranice Porezne uprave kako bi se popunio ručno. Aplikacija BilješkeNET sadrži DOH obrazac, tj. poreznu prijavu u koju je potrebno samo upisivati podatke, dok izračune obavlja sam obrazac.Jednom kada se popuni, obrazac se može izvesti u PDF i poslati putem maila ili ispisati kako bi bio spreman za predaju.