Naknada za općekorisne funkcije šuma

OKFŠ - što, kako, kome, koliko, zašto i ono najbitnije - što ja imam od toga?

OKFŠ je obrazac pomoću kojeg se obračunava naknada za općekorisnu funkciju šuma. Šume su jedno od naših najvećih prirodnih bogatstava čije blagodati svi uživamo, a njihovo održavanje plaćaju poduzetnici. Sve bitne informacije o obračunu naknade saznajte u tekstu niže.

Tko su obveznici plaćanja naknade za općekorisnu funkciju šuma?

Prema Zakonu o šumama (NN68/18) i njegovima izmjenama (NN115/18) obveznici plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kn.

Kako se obračunava naknada za općekorisnu funkciju šuma?

Naknada za općekorisne funkcije šuma se obračunava po stopi od 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka. Oslobođenje obveze plaćanja naknade za obveznike s prihodom ili primicima manjima od 3.000.000,00 kn je novina koja je stupila na snagu 01.01.2019. godine. Sve bi to još podrobnije trebao definirati Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma koji još nije izašao (što znači da je na snazi još uvijek stari iz 2015.). Iako bi se prema starom Pravilniku tromjesečna akontacija za naredno razdoblje trebala obračunati čak i ako su prihod ili primici bili manji od 3 milijuna kuna, Ministarstvo poljoprivrede (info telefon: 01/6106-111) ne smatra greškom ako se za takve obveznike akontacija ne obračuna.

Kako i kome se uplaćuje naknada za općekorisnu funkciju šuma?

Obračun naknade za prethodnu godinu obveznici su dužni dostaviti Ministarstvu poljoprivrede do 30.04. tekuće godine na obrascu OKFŠ. Naknada se uplaćuje u državni proračun, a podaci za uplatu su: IBAN:HR1210010051863000160, model: HR68, poziv na broj: 5126 – OIB (uplatitelja).

Za što se koristi naknada za općekorisnu funkciju šuma?

Iz sredstava koja su prikupljena za korištenje općekorisne funkcije šuma financiraju se radovi gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima, troškovi izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova i radovi gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika (osim radova pridobivanja drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda). Što se tiče radova gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, ustanove, pravne osobe, srednjih ili velikih šumoposjednika sredstva se koriste za podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, za sanaciju i obnovu šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, za održavanje izvora, bunara i cisterni, za zaštitu od štetnih organizama i požara, za znanstvene i stručne radove iz područja šumarstva, te za vatrogasne djelatnosti. Ukratko, za održavanje, zaštitu i poboljšanje šumskih površina. Šumoposjednicima se sredstva dodjeljuju u skladu sa šumskogospodarskim planovima, razmjerno njihovom udjelu kojim gospodare u ukupnoj površini šuma i šumskih zemljišta RH. Postupak za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma propisuje Pravilnik (NN22/2015) sa svojim izmjenama i dopunama (NN57/2017).

Gdje se može pronaći OKFŠ obrazac?

Aplikacija BilješkeNET sadrži OKFŠ obrazac u koji je potrebno upisati samo opće podatke o tvrtki i prihod na temelju kojeg se automatski obračunava iznos naknade (3.000.000,00 kn je uzeto u obzir). Popunjen obrazac može se izvesti u PDF i u takvom obliku je spreman za dostavu Ministarstvu Poljoprivrede.

Koje su kazne za neplaćanje naknade za općekorisnu funkciju šuma?

Nakon što je obračun naknade, odnosno obrazac odobren, isti služi kao ovršna isprava za obračunati iznos. Kazne za kršenje prekršajnih odredbi kreću se u rasponu od 10,000 do 100,000 kn za javnog šumoposjednika, ustanovu ili pravnu osobu. Za velike šumoposjednike kazne se kreću u rasponu od 5000 do 50,000 kn. Malim šumoposjednicima u slučaju kršenja prijete kazne od 7000 kn do 20,000 kn. Također, za kršenje prekršajnih odredbi mogu biti kažnjene i odgovorne osobe u pravnoj osobi, i to u rasponu od 2000 do 15,000 kn. Uz novčane kazne, Zakon nalaže i oduzimanje predmeta koji je bio korišten za počinjenje prekršaja.