O spomeničkoj renti i SR obrascu

Što je spomenička renta i tko je obveznik plaćanja?

Spomenička renta je oblik prihoda od izravnog ili neizravnog gospodarskog iskorištavanja graditeljske baštine koji se prikuplja sa svrhom investiranja u obnovu kulturne baštine radi trajnog očuvanja i zaštite njezinih spomeničkih obilježja. Postoje dvije spomeničke rente, a to su direktna i indirektna spomenička renta.

Tko su obveznici plaćanja spomeničke rente?

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999) i njegovima izmjenama (NN 151/2003, NN 87/2009, NN 88/2010,NN 61/2011, NN 25/2012, NN 136/2012, NN 157/2013, NN 152/2014, NN 44/2017), te trenutno aktualnom izmjenom (NN 90/2018) obveznici Zakona su:

1. fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

2. fizičke i pravne osobe koje obavljaju sljedeće djelatnosti

  • 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
  • 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
  • 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
  • 61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa)
  • 64.1 Novčarsko posredovanje
  • 66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
  • 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.

Obveznici plaćanja direktne spomeničke rente

Obveznici pod točkom 1. podliježu direktnoj spomeničkoj renti koja se plaća mjesečno od jedne do četiri kune (ovisno o odluci općine/grada) po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Obveznici spomeničke rente moraju nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi upravno tijelo jedinica lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente. Plaćanje se vrši u korist računa grada/općine na području na kojem se renta uplaćuje. (NN 44/2017, čl.114)

Obveznici plaćanja indirektne spomeničke rente

Obveznici pod točkom 2. podliježu indirektnoj spomeničkoj renti koja se plaća po stopi od 0,05 posto, a osnovica za obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem popisanih djelatnosti.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe spomeničke rente obavlja Porezna uprava. Fizičke i pravne osobe dostavljaju podatke za obračun spomeničke rente na Obrascu SR.

Fizičke osobe obveznici plaćanja spomeničke rente podnose Obrazac SR nadležnoj ispostavi Porezne uprave, nadležnoj prema svom prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu, zajedno s Prijavom poreza na dohodak i to najkasnije do kraja veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Pravne osobe obveznici plaćanja spomeničke rente podnose Obrazac SR nadležnoj ispostavi Porezne uprave, nadležnoj prema svom sjedištu, zajedno s Prijavom poreza na dobit i to najkasnije do kraja travnja iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Fizička i pravna osoba plaća mjesečni predujam spomeničke rente u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu. Za fizičku i pravnu osobu koja počinje obavljati djelatnost, utvrđivanje predujmova spomeničke rente do prvog podnošenja obračuna poslovnog rezultata utvrđuje Porezna uprava, na način na koji se utvrđuju predujmovi poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit.

Fizičke i pravne osobe obveznici spomeničke rente uplaćuju mjesečni iznos spomeničke rente, u rokovima za plaćanje predujmova poreza na dohodak odnosno poreza na dobit, dok razliku po Obrascu SR uplaćuju u propisanom roku za podnošenje Obrasca SR.

Nadzor nad obračunom i uplatom spomeničke rente obavlja Porezna uprava.  Plaćanje se vrši u korist računa grada/općine na području na kojem se renta uplaćuje. (NN 44/2017, čl.114a)

Uplatni računi za plaćanje spomeničke rente

Obveznici uplate spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora i spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. (Popis uplatnih računa) Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom. (NN 11/2018)

Koja je kazna ako se ne dostave podaci za utvrđivanje spomeničke rente na Obrascu SR?

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne dostavi podatke za utvrđivanje spomeničke rente na Obrascu SR. (NN 152/2014, čl.29)

Gdje se može pronaći obrazac SR?

Obrazac SR može se preuzeti na stranicama Porezne uprave ili se kroz BilješkeNET obrazac može i popuniti i izvesti u xml format za slanje putem ePorezne. Ovdje možete naći: Primjer obrasca SR i Primjer popunjenog obrasca SR.