Sve o članarinama turističkim zajednicama i TZ obrascu

Članarine TZ - obveznici, osnovica, stope, rokovi predaje TZ obrazaca, pregled uplatnih računa, primjeri, TZ kalkulator za izračun stope

Iznos obveze plaćanja članarine turističkoj zajednici je umnožak osnovice i propisane stope. Stopa po kojoj se plaća članarina turističkoj zajednici ovisi o gradu/općini/naselju i djelatnosti. Kako biste lakše, točnije i brže utvrdili stopu obračuna članarine turističkoj zajednici, pripremili smo vam kalkulator za utvrđivanje stope koji je inače sastavni dio aplikacije BilješkeNET.

Prema Zakonu o članarinama turističkim zajednicama (NN 152/2008) i njegovim izmjenama (NN 88/2010, NN110/2015) te trenutno aktualnom izmjenom (NN 121/2016) obveznici su trgovačke i ostale djelatnosti koje imaju direktne ili indirektne koristi od turizma. Obveznici članarine turističkim zajednicama su sve djelatnosti propisane čl. 4. i 5. Zakona o članarinama.

Osnovica za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod , a osnovica za obračun članarina za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost. Iznos obveze plaćanja članarine turističkoj zajednici je umnožak osnovice i propisane stope.

Stopa po kojoj se plaća članarina turističkoj zajednici ovisi o gradu/općini/naselju i djelatnosti. Turistički razredi gradova, općina i naselja su se od donošenja Zakona 2008. godine mijenjali 19 puta, pa je uvijek dobro provjeriti pripada li sjedište/prebivalište obveznika još uvijek razredu kojem je pripadalo prošle godine. Prema djelatnosti se utvrđuju tri različite skupine netrgovačkih djelatnosti i četiri različite skupine trgovačkih djelatnosti (i ljekarne).

Kako biste lakše, točnije i brže utvrdili stopu obračuna članarine turističkoj zajednici, pripremili smo vam kalkulator za utvrđivanje stope. Kalkulator je inače sastavni dio aplikacije BilješkeNET pa je tako pri ruci svima koji kroz BilješkeNET popunjavaju obrasce za završni račun.
KALKULATOR

Rokovi za predaju TZ obrazaca utvrđeni su u Pravilniku o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN119/2009 i 18/2017). Fizičke osobe obveznici plaćanja članarine obrazac TZ podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu najkasnije do kraja veljače odnosno pri prijavi poreza na dohodak. Pravne osobe podnose TZ obrazac u nadležnu Poreznu upravu prema sjedištu obveznika najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno istodobno s predajom PD obrasca kao prilog PD obrascu. Ako se kroz predujmove uplatilo manje članarine nego što je obračunato u godišnjem obračunu, uz obrazac se prilaže i dokaz o uplati razlike članarine.

Obrazac TZ može se preuzeti na stranicama Porezne uprave ili se kroz BilješkeNET obrazac može i popuniti i i izvesti u xml format za dostavljanje putem ePorezne. Ovdje možete naći primjere TZ obrazaca kako oni izgledaju u aplikaciji BilješkeNET: Primjer obrasca TZ i Primjer popunjenog obrasca TZ.

Uplaćena sredstva članarine dostavljaju se korisnicima tako da 65% sredstava ide turističkoj zajednici općine ili grada, 10% sredstava turističkoj zajednici županije, a 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici. Iznimno, za turističke zajednice općina i gradova koje ostvaruju bruto prihod manji od 200.000,00 kuna godišnje, uplaćena sredstva članarine dostavljaju se korisnicima tako da 85% ide turističkoj zajednici općine ili grada, a 15% turističkoj zajednici županije. Uplatni računi za članarine turističkoj zajednici.

Ako se u propisanom roku ne plati članarina ili se Poreznoj upravi ne dostave podaci o osnovici za obračun članarine, novčane kazne su za fizičke osobe od 500,00 do 5.000,00 kuna, za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 500,00 do 2.000,00 kuna, a za pravnu osobu kazna iznosi od 2.000,00 do 7.000,00 kuna.