Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti - PO-SD obrazac

PO-SD obrazac odnosno izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti služi za utvrđivanje paušalnog dohotka i iznosa paušalnog poreza na dohodak.

PO-SD obrazac odnosno izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti služi za utvrđivanje paušalnog dohotka i iznosa paušalnog poreza na dohodak. Obveznici vođenja i podnošenja PO-SD obrasca su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i koje su odabrale način utvrđivanja dohotka u paušalnom iznosu. Fizičke osobe koje mogu odabrati način utvrđivanja dohotka u paušalnom iznosu su osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:


- da nije obveznik PDV-a i

- da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn)


Temelj za popunjavanje podataka u PO-SD obrascu su podaci u knjizi prometa koju su fizičke osobe koje utvrđuju dohodak u paušalnom iznosu dužne voditi na KPR obrascu.


PO-SD obrazac podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi prema sjedištu poreznog obveznika najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.


Sve o obrascu PO-SD


IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK


Što je PO-SD obrazac i tko su obveznici?


PO-SD obrazac odnosno izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti služi za utvrđivanje paušalnog dohotka i iznosa paušalnog poreza na dohodak.


Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/2016 čl.82) i njegovim izmjenama (NN 109/1993, NN 95/1994, NN 7/1995, NN 25/1995, NN52/1995, NN 106/1996, NN 164/1998, NN 33/2000, NN 127/2000, NN 150/2002, NN163/2003, NN 30/2004, NN 177/2004, NN 73/2008, NN 80/2010, NN 114/2011, NN 22/2012, NN 144/2012, NN 125/2013, NN 148/2013, NN 143/2014, NN 136/2015, NN 106/2018) obveznici vođenja i podnošenja PO-SD obrasca su fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima.


Tko može odabrati način utvrđivanja dohotka u paušalnom iznosu?


Prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 1/2017 čl.2) obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu mora ispunjavati sljedeće uvjete:


- da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i


- da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost


Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak


Godišnji porez u paušalnom iznosu po stopi od 12% utvrđuje se rješenjem. Rješenje donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a vrijedi do donošenja novog rješenja. Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak povećava se i za prirez porezu na dohodak koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se tako da se godišnji paušalni porez na dohodak podijeli na 12 mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost. Više o utvrđivanju godišnjeg paušalnog dohotka pogledajte u (NN 1/2017 čl.3)


Prijava u registar poreznih obveznika


Porezni obveznik koji želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza od obavljanja samostalne djelatnosti te koji počinje obavljati samostalnu djelatnost za koju će utvrđivati paušalni dohodak i plaćati paušalni porez na dohodak i prirez, obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO i Prilog A u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

Prijava u registar poreznih obveznika podnosi se u roku osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti, a kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.


Kako se plaća godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak?


Plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dohodak.


Koje podatke sadržava obrazac PO-SD?

-         Podatke o poreznom obvezniku/ nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj

-         O djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, te broj zaposlenih na dan 31.12. u godini za koju se izvješće podnosi

-         O ostvarenim primicima i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak i to:

1.      Porezno razdoblje (po tromjesečju) na koje se odnose ostvareni primici i uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

2.      Broj zaposlenih u tromjesečju

3.      Iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini

4.      Iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem

5.      Iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem

6.      Iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

Gdje se predaje obrazac PO-SD, do kada i u kojem obliku?


Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je prema evidenciji o prometu (Obrazac KPR) najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak.

Obrazac PO-SD može se predati u papirnatom obliku, a od ove godine moguće ga je dostaviti i elektroničkim putem, putem sustava ePorezne.

Gdje se može pronaći obrazac PO-SD i kako izgleda?


Ovdje možete preuzeti prazni PO-SD obrazac, a ovdje možete pogledati primjer popunjenog obrasca izrađen kroz aplikaciju BilješkeNET.