POD-BIL i POD-RDG

Bilanca i Račun dobiti i gubitka - za dobre buduće poslovno-financijske odluke!

Za donošenje dobrih poslovno-financijskih odluka važna je dobra informiranost o prošlim poslovnim događajima. Jedino tako projekcija budućeg poslovanja može biti realna. Važne informacije koje se koriste kao osnova za donošenje poslovnih odluka podaci su o financijskom statusu društva, a on se može vidjeti iz stanja imovine i izvora financiranja.

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Za donošenje dobrih poslovno-financijskih odluka važna je dobra informiranost o prošlim poslovnim događajima. Jedino tako projekcija budućeg poslovanja može biti realna. Važne informacije koje se koriste kao osnova za donošenje poslovnih odluka podaci su o financijskom statusu društva, a on se može vidjeti iz stanja imovine i izvora financiranja. Pregled imovine društva i izvora financiranja ustvari je bilanca.

Bilanca predstavlja jedan od temeljnih financijskih izvještaja koji se baziraju na povijesnim podacima, a koje društva predaju kao dio završnog računa. Bilanca daje značajne informacije o zaduženosti i likvidnosti društva, iz nje se vidi koliko su profitabilni izvori financiranja i da li se efikasno upravlja imovinom. Bilanca prikazuje i koliko dugotrajne i kratkotrajne imovine društvo posjeduje. U bilanci se vidi vlastiti kapital društva, kao i sve dugoročne i kratkoročne obveze.

Da bi sva financijska izvješća (tako i bilanca) bila upotrebljiva korisnicima, trebaju biti pouzdana i razumljiva, potpuna i usporediva. Zato je važna i usporedba prihoda i rashoda u određenom financijskom periodu. Kad se pripremaju financijski izvještaji, uvijek se, uz tekuću se godinu za koju se predaju, navode i iznosi iz prethodne financijske godine.

Bilanca i Račun dobiti i gubitka vezani su tako da razlika prihoda i rashoda postaje izvor (odnosno vlasnikov kapital) u bilanci.

Iz bilance možemo vidjeti kolika neto dobit društva u određenoj financijskoj godini. Informaciju o tome kako je dobit nastala, kao i koji su prihodi i rashodi doveli do te dobiti, prikazani su u Računu dobiti i gubitka. Iz bilance možemo saznati koliki je bio novčani tijek za određenu financijsku godinu.


POD-BIL i POD-RDG odnosno bilanca stanja i račun dobiti i gubitka društva važan su dio financijskih izvještaja koje su trgovačka društva (pravne osobe) i fizičke osobe obveznici poreza na dobit dužni sastavljati i predavati FINA-i za statističke i druge potrebe i za potrebe javne objave te Poreznoj upravi.

Bilanca je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na određeni datum te se sastoji od dva dijela, aktive i pasive. Račun dobiti i gubitka prikazuje poslovni rezultat poslovanja u određenom razdoblju odnosno prikazuje iznos ostvarenih prihoda i rashoda te ostvareni dobitak/gubitak u predmetnom razdoblju.

POD-BIL i POD-RDG obrasci podnose se u nadležnu Poreznu upravu prema sjedištu obveznika najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno istodobno s predajom PD obrasca kao prilog PD obrascu.

Za potrebe FINA-e bilanca i račun dobiti i gubitka dio su posebno propisanog excel obrasca GFI-POD kojeg su poduzetnici dužni predati do 30.travnja tekuće godine za prethodnu godinu za statističke i druge potrebe te do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu radi javne objave.

Obrasci POD-BIL i POD-RDG mogu se popuniti unutar aplikacije BilješkeNET, koja smo još prošle godine upotpunili svim potrebnim za izradu završnog računa. Ovdje smo stavili i popunjeni primjer obrasca POD-BIL i popunjeni primjer obrasca POD-RDG onako kako ga dobijete unutar aplikacije BilješkeNET