Evidencija rada

odaberite termin prezentacije

Odaberite termin prezentacija kako biste se upoznali s radom u aplikaciji za evidenciju radnog vremena
koja je u potpunosti usklađena s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN73/2017).