FisOffice Desktop

DETALJNIJE O APLIKACIJI

FisOffice Desktop je računalni program/aplikacija koji za izradu računa i fiskaliziranje gotovinskih računa koristi isključivo računalo i običan uredski printer. Kroz program se izrađuju transakcijski računi (virmanski odnosno uplate na žiro račun) koji se ne fiskaliziraju nego se odmah šalju na ispis i gotovinski računi (gotovina, kartice, ček) koji se prije ispisa fiskaliziraju odnosno u Poreznu se šalje zahtjev za dohvaćanjem JIR-a (jedinstveni identifikator računa), JIR se automatski upisuje na račun i račun se šalje na ispis.

e-račun
Svim aktivnim korisnicima FisOffice Desktop aplikacije, bez obzira koji paket imaju odabran (Start, Standard illi Total) omogućili smo BESPLATNO korištenje dodatnog modula za slanje e-računa obveznicima javne nabave u PROMO PERIODU do 31.12.2019. godine.

značajke programa

Moderno i prilagodljivo sučelje osigurava vam jednostavan i intuitivan rad u programu i brzo navikavanje na način rada programa bez čestih zavirivanja u korisničke upute.

  • Automatizirana izrada sigurnosne kopije podataka (backup) po nalogu korisnika
  • Jednostavna nadogradnja na novije verzije programa
  • Pregled ispisa (print preview) uz mogućnost podešavanja veličine i formata papira, orijentacije ispisa, margina i sl.
  • Prilagodljivi tabelarni prikazi - odabir kolona koje se prikazuju, filtriranje i sortiranje podataka prema želji, ispis
  • Ispis svih tablica vidljivih na ekranu (dnevni obračun prometa, mjesečni obračun, itd.)
  • Izvoz podataka u druge formate i druge programe - Excel, Word, PDF i ostali
  • Slanje računa preko elektronske pošte (e-mail)
  • Ulaz u program osiguran je zaporkom
  • Moderna i tehnološki napredna platforma
  • U potpunosti na hrvatskom jeziku

izrada računa

Kroz program se mogu raditi i transakcijski i gotovinski računi. Transakcijski računi (virmanske uplate / uplate na žiro račun) se ne fiskaliziraju nego odmah šalju na ispis. Gotovinski računi (gotovina, kartica, ček) se prije ispisa fiskaliziraju - program šalje zahtjev za fiskalizacijom u Poreznu upravu, dohvaća se JIR i ZKI i automatski se upisuju na račun.
Računi se pišu na računalu ili prijenosnom računalu (laptop) na Windows platformi, a ispisuju se na uredskom printeru bilo kojeg proizvođača na A4 format papira.Računi se mogu stornirati i naknadno fiskalizirati prema pravilima fiskalizacije, a ako je potrebno, transakcijski računi se mogu i naknadno ispravljati.

upisivanje podataka u račun

Podaci o klijentu se mogu upisivati u zaglavlje računa, ali nisu obavezni. Korisnik može upisati onoliko podataka koliko stranka/klijent zahtijeva ili koliko korisniku odgovara ili se ne mora upisati ništa. Važno je napomenuti da se podaci o klijentu/stranci nikad nikamo ne šalju pa je tajnost podataka osigurana. Stavke računa se upisuju direktnim upisom u polje opis, definira se količina, jedinica mjere i jedinična cijena, a program sam izračunava iznos PDV-a prema odabranoj poreznoj stopi i ukupan iznos. Korisnik može izabirati različite porezne stope unutar jednog računa pa je tako podržan upis npr. usluge na koju se obračunava 25% PDV-a i usluge koja je oslobođena plaćanja PDV-a. Pored direktnog upisa, stavke je moguće i "povlačiti" iz unaprijed definiranog kataloga/cjenika. I ovdje je važno napomenuti da se opis stavke nikada nikamo ne šalje čime je i s te strane zagarantirana tajnost podataka.
Program o svim ostalim elementima računa sam brine: neprekinutost slijeda računa, ispis datuma i vremena, mjesto izdavanja računa, oznaka operatera koji je izdao račun, oznaka poslovnog prostora i naplatnog uređaja itd. Ako postoji više poslovnih prostora, naplatnih uređaja ili operatera, korisnik može odabrati aktualne oznake.

izgled računa

FisOffice dolazi s unaprijed definiranim predloškom izgleda računa. U zaglavlje računa se mogu upisati podaci o uredu/ordinaciji/poslovnom prostoru, a može se dodati i logo radi bolje personalizacije izgleda računa. Predložak računa se može i dodatno "obogatiti" dodavanjem teksta u sredini ili na dnu računa gdje se može upisati broj žiro računa, napomena da li se primjenjuje sustav PDV-a i sl.
Predložak računa je dizajniran za format papira A4. Svi računi se kroz prikaz ispisa mogu izvoziti u Excel, Word, PDF i ostale formate.

postavke fiskalizacije

Aplikacija FisOffice Desktop podržava učitavanje certifikata za fiskalizaciju koji je spremljen na sigurnoj lokaciji na računalu. Jednom spremljen i učitan certifikat ne mora se više otvarati i ne zahtijeva ponovni upis lozinke.
Prijava poslovnog prostora u Poreznu upravu se radi direktno iz programa klikom na naznačenu ikonu. Svi podaci o poslovnom prostoru su dostupni i automatski se povlače na označena mjesta u računu. Kroz aplikaciju je moguće definirati više poslovnih prostora i izrađivati račune za svaki poslovni prostor odvojeno. Podaci o naplatnom uređaju (u ovom slučaju to je FisOffice aplikacija instalirana na računalu) su pohranjeni u programu i povlače se u za to predviđena mjesta na računu. Moguće je definirati više naplatnih uređaja i izrađivati račune za svaki naplatni uređaj odvojeno (npr. ako korisnik želi imati jedan slijed računa za gotovinske račune, a drugi slijed za virmanske uplate / transakcijske račune).
Podaci o operateru (osobi koja izdaje račune) se definiraju kroz postavke aplikacije. Svakom operateru se pridružuje njegov OIB koji se inače zajedno s računom šalje u Poreznu upravu prilikom fiskalizacije. Time se u Poreznu upravu šalje točna informacija koji operater u koje vrijeme šalje račun pri čemu ne dolazi do zabune da jedan operater radi 16 sati dnevno.

katalog

Korisnik aplikacije FisOffice može unaprijed definirati katalog svojih proizvoda i usluga - cjenik. U katalogu se definira opis usluge/proizvoda, jedinica mjere, jedinična cijena i porezna grupa. Sve usluge/ proizvodi se mogu dodatno definirati šiframa radi lakšeg i bržeg pronalaženja.Stavke iz kataloga se jednostavno povlače u stavke računa pri čemu se ubrzava izrada samog računa.

klijenti

Korisnik aplikacije FisOffice može unaprijed definirati i listu svojih klijenata/stranaka - adresar. U listi klijenata se definira naziv/ime klijenta, adresa, telefon, fax, e-mail i OIB. Prilikom izdavanja računa, izrada računa se ubrzava tako što se iz liste klijenata odabere klijent i pri tome se u predviđena polja povlače svi pripadajući podaci.

ponude

Na isti način kako se izrađuju računi, korisnik FisOffice aplikacije može izrađivati i ponude / predračune. Izgled ponude je sličan izgledu računa, a sadrži i sve funkcionalnosti koje ima izrada računa: izvoz u različite formate, povlačenje stavki iz kataloga, povlačenje podataka o klijentu, ispis na uredski printer. Ponuda u sebi sadrži i automatski generirani poziv na broj pa klijent po takvoj ponudi dobiva sve informacije za uplatu.

praćenje naplate računa

Svaki račun ima mogućnost označavanja da li je plaćen ili nije. Kod gotovinskih transakcija to nije bitno, ali kod transakcijskih računa (virmanskih uplata) kroz filtriranje računa je moguće dobiti pregled svih neplaćenih računa.

imate dodatnih pitanja?

Trebate više informacija o programu i funkcionalnostima? Niste sigurni da li program zadovoljava sve vaše potrebe? Nazovite nas! Pišite nam! Spremni smo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kontaktirajte nas!