Skratite si put...

Bilješke uz financijske izvještaje prema HSFI

Stiglo nam je proljeće, a samim time stiglo je i doba predaje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu godinu. Zbog svega toga, malo ćemo ponoviti ono najbitnije što godišnji financijski izvještaj čini godišnjim financijskim izvještajem, a nakon toga i što moraju sadržavati bilješke uz financijski izvještaj kako bi bile u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu HSFI).

Akt koji definira HSFI je Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (NN 86/2015, NN 105/2020, NN 9/21, u daljnjem tekstu Odluka). Financijski izvještaji sastoje se od bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o promjenama kapitala, izvještaja o novčanim tokovima i bilješki uz financijske izvještaje. Bilancu Odluka definira kao sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode, te gubitak ili dobitak dobiven razlikom istih u određenom proračunskom razdoblju. Sve promjene na kapitalu koje su se dogodile između dva datuma bilance mogu se vidjeti u izvještaju o promjenama kapitala. Kroz izvještaj o novčanom toku može se vidjeti priljev i odljev novca u određenom obračunskom razdoblju. Na sve ove matematičko-statističke izvještaje na kraju dolaze bilješke uz financijske izvještaje koje sadrže dodatne i dopunske podatke koji nisu prezentirani u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanim tokovima.

Poduzetnici čiji su financijski izvještaji u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja trebaju u bilješkama uz financijske izvještaje objaviti izjavu o njihovoj primjeni i sukladnosti. Za početak, to znači da bilješke moraju sadržavati osnovne informacije o poduzetniku. Osnovne informacije su: naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja (ako nije objavljena drugdje), opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti poduzetnika i informacija o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja. Nakon osnovnih informacija slijedi sažetak značajnih računovodstvenih politika koje su bile primijenjene pri sastavljanju financijskih izvještaja, a bitne su za njihovo razumijevanje. Također, bilješke moraju sadržavati i informacije koje nisu predočene u financijskim izvještajima, a koje su bitne po HFSI.

Što se tiče dionica, bilješke moraju sadržavati broj i nominalnu vrijednost, odnosno knjigovodstvenu vrijednost istih ako nominalna nije dostupna (ako postoji više klasa dionica, tada je potreban broj i vrijednost svake klase). Nadalje, poduzetnik u bilješkama mora objaviti postojanje svih potvrda o sudjelujućim interesima, konvertibilnim zadužnicama ili sličnim vrijednosnim papirima, zajedno s podacima o njihovom broju i pravima koja se po njima priznaju. Nastavno na prošlu točku, HSFI zahtijevaju i da bilješke sadrže iznos predujmova i kredita odobrenih članovima administrativnih, upravnih i nadzornih tijela poduzetnika, zajedno s podacima o kamata, stopama, glavnim uvjetima i otplaćenim iznosima, te obvezama preuzetim u njihovo ime po osnovi bilo kakvih garancija prikazan u ukupnom iznosu za svaku kategoriju. Od preostalih iznosa u bilješkama je potrebno objaviti iznos dividendi, iznos kumulativnih povlaštenih dividendi koji nije priznat, iznos obveza poduzetnika koje dospijevaju na plaćanje nakon više od 5 godina (kao i ukupna zaduženja poduzetnika pokrivena vrijednosnim jamstvima poduzetnika zajedno s vrstom i oblikom jamstva – odvojeno za svaku stavku obveza) i iznos naknade članovima administrativnih upravnih i nadzornih tijela.

Ako poduzetnik ima nedovršene sudske sporove i njih je potrebno navesti. Osim sudskih sporova, bitno je navesti i informacije o ključnim pretpostavkama u vezi s budućnošću poslovanja te procjenu neizvjesnosti na datum bilance. Odluka propisuje i navođenje dviju temeljnih pretpostavki, a to su osnova mjerenja i procjene stavaka financijskih izvještaja i temelj konverzije u izvještajnoj valuti za stavke iz financijskih izvještaja koje jesu ili su izvorno bile izražene u stranoj valuti. Naravno, postoje i posebni zahtjevi koji se primjenjuju u posebnim slučajevima.

Knjigovodstvene vrijednosti, prihodi i rashodi priznati u računu dobiti i gubitka raspodjeljuju se u 4 kategorije, te ih je obvezno na taj način i prikazati. Te kategorije su financijska imovina čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka, ulaganja koja se drže do dospijeća, zajmovi i potraživanja i financijska imovina raspoloživa za prodaju. Nadalje, bilješke moraju sadržavati i opširnu dokumentaciju o zalihama. Kao prvo, naravno, potrebno je definirati računovodstvene politike usvojene za mjerenje zaliha, te u njima spomenuti metode obračuna troškova. Što se pak tiče knjigovodstvene vrijednosti zaliha potrebno je objaviti ukupnu knjigovodstvenu vrijednost zaliha (kao i knjigovodstvene vrijednosti u klasifikacijama koje su prikladne za poduzetnika), knjigovodstvenu vrijednost zaliha iskazanih po fer vrijednosti umanjena za troškove prodaje, knjigovodstvena vrijednost zaliha založenih kao instrument osiguranja plaćanja obveza i knjigovodstvenu vrijednost zaliha za koje se očekuje povrat ulaganja nakon duže od jedne godine od datuma bilance. Također, HSFI traže i objavljivanje raznih iznosa vezanih uz zalihe. To su, iznos zaliha priznat kao rashod tijekom razdoblja, iznos bilo kojeg otpisa zaliha koji je priznat kao rashod razdoblja, iznos bilo kojeg poništenja otpisa vrijednosti zaliha koji je priznat kao smanjenje iznosa zaliha koji je priznat kao rashod u razdoblju i ispravak (otpis) vrijednosti zaliha do neto utržive vrijednosti. Naravno, svi ovi podaci trebaju i nešto kako bi se dobila šira slika. To nešto su okolnosti ili događaji koji su doveli do poništenja otpisa zaliha.

Financijski najmovi u kojima se poduzetnik nalazi u poziciji najmodavca moraju u bilješkama biti objavljeni kroz povezanost između ukupnih bruto ulaganja u najam na datum bilance i sadašnje vrijednosti potraživanja za minimalna plaćanja najma na datum bilance, akumuliranu naknadu za nenaplaćena potraživanja minimalnih najamnina i opći opis najmodavčevih značajnih ugovora o najmu. Uz ovu prvu točku (povezanost između ukupnih bruto ulaganja) potrebno je objaviti i ukupna bruto ulaganja u najam, kao i sadašnju vrijednost za minimalna plaćanja najma na datum bilance za razdoblje kraće od jedne godine, za razdoblje od jedne do pet godina i za razdoblje dulje od 5 godina.

Ako se potraživanja mjere po fer vrijednosti u bilješke je potrebno uključiti i značajne pretpostavke koje su služile kao podloga za načine i tehnike vrednovanja. Nadalje, za svaku kategoriju potraživanja je potrebno objaviti i promjene vrijednosti koje su izravno uključene u račun dobiti i gubitka, kao i promjene uključene u rezerve fer vrijednosti. Također, za svaku kategoriju financijskih instrumenata potrebno je objaviti podatak o visini i prirodi instrumenata s time da to uključuje i značajne rokove i uvjete koji mogu utjecati na iznos, ročnost i sigurnost budućih tokova. Na kraju, bilješke moraju sadržavati tablicu koja prikazuje kretanja rezervi fer vrijednosti tijekom izvještajnog razdoblja.


GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,