Skratite si put...

Bilješke uz GFI-POD

Bilješke uz financijske izvještaje za javnu objavu
Bilješke uz financijske izvještaje dužna su sastaviti sva trgovačka društva koja vode poslovne knjige i sastavljaju financijske izvještaje neovisno o njihovom organizacijskom obliku ili veličini.

Prema Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 86/2015) bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku. Dakle, bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje te one mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane.

Bilješke uz financijske izvještaje pružaju dodatne informacije i objašnjenja nekih ili svih položaja u bilanci, računu dobiti i gubitka i novčanog tijeka. U bilješkama se navodi tekstualan opis ili raščlamba stavki prikazanih u tim izvještajima te informacije o stavkama koje ne ispunjavaju uvjete za priznavanje u izvještajima. Bilješke uz financijske izvještaje moraju biti sastavljene u skladu s HSFI odnosno MSFI standardima.

U bilješkama se:
a) prezentiraju informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama koje se primjenjuju;
b) objavljuju informacije čije se objavljivanje nalaže HSFI odnosno MSFI standardima;
c) daju informacije koje se ne prezentiraju drugdje u financijskim izvještajima, a važne su za razumijevanje financijskih izvještaja.

Uz pomoć aplikacije BilješkeNET te uvoza popunjenog godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika (GFI-POD) u aplikaciju, automatski se izrađuju bilješke koje su usklađene s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Izrađene bilješke mogu se predati u papirnom obliku u Finu (uz naknadu) ili se mogu izvesti u pdf dokument i predati putem web aplikacije RGFI (bez naknade).

Rok za predaju bilješki uz financijske izvještaje za poduzetnike je do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu radi javne objave.

GODINE ISKUSTVA
 
14
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
32
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
3871
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
14308