Skratite si put...

Bilješke uz GFI-POD

Bilješke uz financijske izvještaje za javnu objavu
Bilješke uz financijske izvještaje dužna su sastaviti sva trgovačka društva koja vode poslovne knjige i sastavljaju financijske izvještaje neovisno o njihovom organizacijskom obliku ili veličini.

Prema Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 86/2015, NN 105/2020, NN 9/21, NN 150/22) bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku. Dakle, bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje te one mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane.

Bilješke uz financijske izvještaje pružaju dodatne informacije i objašnjenja nekih ili svih položaja u bilanci, računu dobiti i gubitka i novčanog tijeka. U bilješkama se navodi tekstualan opis ili raščlamba stavki prikazanih u tim izvještajima te informacije o stavkama koje ne ispunjavaju uvjete za priznavanje u izvještajima. Bilješke uz financijske izvještaje moraju biti sastavljene u skladu s HSFI za mikro, male i srednje poduzetnike odnosno MSFI standardima za velike poduzetnike.

Obavezne osnovne informacije koje bilješka uz financijski izvještaj svakog poduzetnika mora sadržavati su:
1) osnovne informacije o poduzetniku
2) informaciju o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja
3) usvojene računovodstvene politike
4) komentar svih značajnih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
5) prosječan broj zaposlenih tijekom financijske godine

Prema izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 144/2020), bilješke se prikazuju redoslijedom kojim su stavke prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka.

Svakako treba i podsjetiti da se u GFI-POD u koloni redni broj bilješke treba navesti broj pod kojim je ta pozicija komentirana u bilješkama.

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je 2023. objavio i prijedlog standardiziranog oblika bilješki za mikro i male poduzetnike. Navedeni materijali imaju instrukcijski karakter (služe kao pomoć kod sastavljanja bilješki) i ne predstavljaju obvezu.

Uz pomoć aplikacije BilješkeNET te uvoza popunjenog godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika (GFI-POD) u aplikaciju, automatski se izrađuju bilješke koje su usklađene s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Redni brojevi bilješki se po izradi bilješke automatski upisuju u GFI-POD. Izrađene bilješke mogu se predati u papirnatom obliku u Finu (uz naknadu) ili se mogu izvesti u pdf dokument i predati putem web aplikacije RGFI (bez naknade).

Koji je rok za predaju bilješki uz financijske izvještaje?

Rok za predaju bilješki uz financijske izvještaje za poduzetnike je do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu radi javne objave.

Moraju li se bilješke uz financijske izvještaje potpisivati?

Prema obavijesti objavljenoj na portalu RGFI bilješke uz GFI-POD koje se predaju u PDF formatu nije potrebno dodatno potpisivati prije učitavanja jer ovlaštena prijavljena osoba svu učitanu dokumentaciju potpisuje svojim elektroničkim potpisom prije slanja.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,