Skratite si put...

Obrazac DOH

Prijava poreza na dohodak
DOH obrazac služi za prijavu poreza na dohodak, a jednom godišnje su ga dužne podnijeti fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od nesamostalnog rada kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i fizičke osobe od kojih je to zatražila Porezna uprava.

DOH obrazac odnosno prijavu poreza na dohodak obvezne su jednom godišnje podnijeti fizičke osobe koje:
-u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti
-u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaća) kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
-ako Porezna uprava to zatraži od poreznog obveznika

Obveznici koji podnose godišnju poreznu prijavu dužni su u istoj navesti sve ostvarene oporezive dohotke, osim dohotka koji je ostvaren po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti ne podliježe oporezivanju i dohotka koji Republika Hrvatska sukladno međunarodnim ugovorima izuzima od oporezivanja te dohotka koji se smatra konačnim.

Što je DOH obrazac i tko su obveznici poreza na dohodak?

DOH obrazac služi za prijavu poreza na dohodak, a jednom godišnje (do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu (u daljnjem tekstu porezno razdoblje)) su ga dužne podnijeti fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od nesamostalnog rada kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i fizičke osobe od kojih je to zatražila Porezna uprava. Obrazac se predaje nadležnoj Poreznoj upravi prema mjestu sjedišta ili prebivališta.

Kako se obračunava porez na dohodak?

Za većinu fizičkih osoba koje ostvaruju samo dohodak od nesamostalnog rada (tj. od plaće ili mirovine) iznos poreza na dohodak Porezna uprava obračunava automatski. Iznos poreza na dohodak obračunava se na način da se zbroji sav dohodak (od samostalne djelatnosti,nesamostalnog rada i drugi dohodak), od tog zbroja se oduzme osobni odbitak i dobiveni iznos se pomnoži s poreznom stopom.

Kako se popunjava DOH obrazac?

Sam DOH obrazac, iako je opširan, nije jako kompliciran za popunjavanje. Naime, svako polje u koje se nešto prepisuje ili u kojem se nešto zbraja, oduzima, množi ili dijeli, ima napisano između kojih polja se događa koja računska operacija. Prva stranica DOH obrasca sadrži opće podatke obveznika i podatke o eventualnom uvećanju osobnog odbitka. Nakon toga, iduće četiri stranice sadrže podatke o dohotku obveznika i o uplaćenim predujmovima poreza i prireza. Taj dio je podijeljen na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina), drugi dohodak(autorske naknade, naknade članovima skupština i nadzornih odbora, itd.) i dohodak od samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti koje se oporezuju kao samostalna djelatnost. Kroz te 4 stranice povlači se i izračun obveznih doprinosa prema Zakonu o doprinosima (NN 106/2018), tj. doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i doprinosa za zdravstveno osiguranje. Nakon što se zbroji sav dohodak, na 7. stranici je potrebno popuniti podatke o olakšicama,oslobođenjima i poticajima. Tu je Porezna uprava dosta stroga jer uz sam podatak o iznosu olakšica traži i popis isprava koje dokazuju postojanje olakšica, kao i potpis obveznika kojim obveznik jamči za istinitost podataka. Na 8. stranici se iz svih ranije dobivenih podataka obračunava osobni odbitak i utvrđuje se porez i prirez. Za kraj, na zadnjoj stranici se utvrđuje razlika poreza i prireza, tj. iznosi poreza i prireza koje je potrebno uplatiti u državni proračun ili iznos poreza na dohodak na čiji povrat obveznik ima pravo. 8. i 9. stranica nije dio službenog obrasca objavljenog od strane Porezne uprave, ali se nalaze u aplikaciji BilješkeNET kako bi obveznik znao koliko poreza treba platiti/vratiti i kolika će mu biti akontacija. Ako obveznik spada u treću skupinu od ranije, tj. dohodak ostvaruje od samostalne djelatnosti, a preplatio je porez, na ovoj stranici može utvrditi i predujam poreza na dohodak za sljedeće porezno razdoblje.

DOH obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci. Obrazac možete izvesti u PDF i isprintati za predaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Koji je rok za predaju DOH obrasca?

DOH obrazac podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Koje su porezne stope kojima se oporezuje dohodak?

Dio dohotka do 3.981,69 eura mjesečno (47.780,28 eura godišnje) oporezuje se stopom od 20%, a dio dohotka koji prelazi taj iznos oporezuje se stopom od 30%.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,