Skratite si put...

Obrazac DOH

Prijava poreza na dohodak
DOH obrazac služi za prijavu poreza na dohodak, a jednom godišnje su ga dužne podnijeti fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od nesamostalnog rada kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i fizičke osobe od kojih je to zatražila Porezna uprava.

DOH obrazac odnosno prijavu poreza na dohodak obvezni su jednom godišnje podnijeti fizičke osobe koje:
-u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti
-u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalno rada (plaća) kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
-ako Porezna uprava to zatraži od poreznog obveznika

Obveznici koji podnose godišnju poreznu prijavu dužni su u istoj navesti sve ostvarene oporezive dohotke, osim dohotka koji je ostvaren po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti ne podliježe oporezivanju i dohotka koji Republika Hrvatska sukladno međunarodnim ugovorima izuzima od oporezivanja te dohotka koji se smatra konačnim.

Tko može plaćati paušalni porez na dobit?

Neprofitne pravne osobe i organizacije koje u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarili prihode veće od propisanog iznosa za ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn), te one neprofitne organizacije koje ne ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda od gospodarske djelatnosti mogu odlučiti plaćati porez na dobit u paušalnom obliku. Uz zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu, porezni obveznici moraju dostaviti I podatake o visini ostvarenih prihoda po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti u prethodnom poreznom razdoblju. Neprofitna organizacija koja namjerava plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu dužna je podnijeti zahtjev Poreznoj upravi najkasnije 15 dana nakon početka poreznoga razdoblja.

Što je DOH obrazac i tko su obveznici poreza na dohodak?

DOH obrazac služi za prijavu poreza na dohodak, a jednom godišnje (do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu (u daljnjem tekstu porezno razdoblje)) su ga dužne podnijeti fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od nesamostalnog rada kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i fizičke osobe od kojih je to zatražila Porezna uprava. Obrazac se predaje nadležnoj Poreznoj upravi prema mjestu sjedišta.

Kako se obračunava porez na dohodak?

Za većinu fizičkih osoba koje ostvaruju samo dohodak od nesamostalnog rada (tj. od plaće ili mirovine) iznos poreza na dohodak Porezna uprava obračunava automatski. Iznos poreza na dohodak obračunava se na način da se zbroji sav dohodak (od samostalne djelatnosti,nesamostalnog rada i drugi dohodak), od tog zbroja se oduzme osobni odbitak i dobiveni iznos se pomnoži s poreznom stopom.

Kako se popunjava DOH obrazac?

Sam DOH obrazac iako je opširan nije jako kompliciran za popunjavanje. Naime, svako polje u koje se nešto prepisuje ili u kojem se nešto zbraja, oduzima, množi ili dijeli ima napisano između kojih polja se događa koja računska operacija. Prva stranica DOH obrasca sadrži opće podatke obveznika i podatke o eventualnom uvećanju osobnog odbitka. Nakon toga, iduće četiri stranice sadrže podatke o dohotku obveznika i o uplaćenim predujmovima poreza i prireza. Taj dio je podijeljen na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina), drugi dohodak(autorske naknade, naknade članovima skupština i nadzornih odbora, itd.) i dohodak do samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti koje se oporezuju kao samostalna djelatnost. Kroz te 4 stranice povlači se i izračun obveznih doprinosa prema Zakonu o doprinosima (NN 106/2018), tj. doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i doprinosa za zdravstveno osiguranje. Nakon što se zbroji sav dohodak, na 7. stranici je potrebno popuniti podatke o olakšicama,oslobođenjima i poticajima. Tu je Porezna uprava dosta stroga jer uz sam podatak o iznosu olakšica traži i popis isprava koje dokazuju postojanje olakšica, kao i potpis obveznika kojim obveznik jamči za istinitost podataka. Na 8. stranici se iz svih ranije dobivenih podataka obračunava osobni odbitak i utvrđuje se porez i prirez. Za kraj, na zadnjoj stranici se utvrđuje razlika poreza i prireza, tj. iznosi poreza i prireza koje je potrebno uplatiti u državni proračun ili iznos poreza na dohodak na čiji povrat obveznik ima pravo.Ako obveznik spada u treću skupinu od ranije, tj. dohodak ostvaruje od samostalne djelatnosti, a preplatio je porez, na ovoj stranici može utvrditi i predujam poreza na dohodak za sljedeće porezno razdoblje.

DOH obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci. Za sve obrasce u aplikaciji BilješkeNET za koje Porezna uprava omogući xml uvoz Raverusov razvojni tim omogući i izvoz u xml formatu.

Koji je rok za predaju DOH obrasca?

DOH obrazac podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu .

GODINE ISKUSTVA
 
15
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
38
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4257
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
15166
,