Skratite si put...

Obrazac GFI-POD

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika
U Republici Hrvatskoj poduzetnici su dužni sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o računovodstvu i propisima donesenim na temelju Zakona. Svi poduzetnici definirani člankom 4. dužni su sastaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i ostale obrasce sadržane u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika te bilješke uz financijske izvještaje.
Tko predaje GFI-POD?

GFI-POD obrazac predaju poduzetnici i druge pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, a koji su prema Zakonu o računovodstvu razvrstani kao veliki, srednji, mali i mikro poduzetnici. Sam sadržaj financijskog izvještaja također je propisan Zakonom o računovodstvu. Prema nalogu Ministarstva financija, FINA redovito izdaje ažuriranu GFI-POD datoteku u Microsoft Excelu koja je uniformirana i kao takva omogućava automatiziranu obradu financijskih podataka. U Narodnim novinama broj 75/16. od 17. kolovoza 2016. godine objavljen je Jedinstveni okvirni kontni plan koji je stupio na snagu 1.siječnja 2017. godine. Iste godine izmijenjeni su i struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, te je Fina za obradu poslovne godine 2017. izdala potpuno novi GFI-POD obrazac (verzija 3.0.4.). U skladu s tim izmjenama i Raverus je izdao potpuno novu i napredniju verziju aplikacije BilješkeNET.

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 144/20) FINA je tijekom listopada 2021. izdala novi GFI-POD obrazac (verzija 4.0.0.) koji se koristi za ona porezna razdoblja koja započinju s 1.1.2021 godine. Taj GFI-POD obrazac doživio je neke manje (verzije 4.0.1 i 4.0.2) te neke veće (unos iznosa u eurima i centima) promjene (verzije 4.0.3. i 4.0.4.), a s tim promjenama usklađena je i aplikacija BilješkeNET.

Osim GFI-POD obrasca propisani su i drugi obrasci financijskih izvještaja: GFI-FD - godišnji financijski izvještaj faktoring društva, GFI-MOD – godišnji financijski izvještaj mirovinskog osiguravajućeg društva, GFI-OS-RE – godišnji financijski izvještaj društva za osiguranje i reosiguranje, GFI-UNI – godišnji financijski izvještaj kreditnih unija, GFI-ZPO – godišnji financijski izvještaj društava za zastupanje, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, GFI-BAN – godišnji financijski izvještaj kreditnih institucija (banaka, štednih banaka, stambenih štedionica) , GFI-LD – godišnji financijski izvještaj leasing društava, GFI-ID4 - godišnji financijski izvještaj investicijskih društava. Svi spomenuti obrasci mogu se preuzeti na stranicama Fine. Podaci se unose u GFI-POD prema nazivima pozicija iz knjigovodstvenih i drugih evidencija poduzetnika u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, odnosno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja i računovodstvenim politikama poduzetnika.

Bilanca je financijski izvještaj koji prikazuje stanje imovine i izvora te imovine u određenom trenutku, na određeni dan (u pravilu na kraju financijske godine). Prije sastavljanja bilance, potrebno je napraviti popis imovine i obveza. Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te financijski rezultat ostvaren u obračunskom razdoblju. Dodatni podaci koji se odnose na Bilancu i Račun dobiti i gubitka dodatna su raščlamba određenih stavki prema potrebama službene statistike i statistike Europske unije te su logički povezani s obrascima POD-BIL i POD-RDG. Izvještaj o novčanim tokovima obvezno sastavljaju veliki i srednji poduzetnici te subjekti od javnog interesa. Mikro i mali poduzetnici mogu sastaviti izvještaj za vlastite potrebe, ali ga nisu obvezni objavljivati.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju sva trgovačka društva koja vode poslovne knjige i sastavljaju financijske izvještaje prema Zakonu o računovodstvu, neovisno o njihovom organizacijskom obliku ili veličini. Bilješke se izrađuju na temelju sastavljenih godišnjih financijskih izvještaja, a pružaju dodatne informacije i objašnjenja bilance te računa dobiti i gubitka. Sadržaj i struktura bilješki nisu propisani već su određeni Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja za male i srednje poduzetnike, a Međunarodni standardi financijskog izvještavanja određuju njihov sadržaj velikim poduzetnicima.

Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) predaje se do 30.travnja za statističke i druge potrebe. Za obveznike koji ne dostave godišnje financijske izvještaje i svu ostalu dokumentaciju, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320 do 13270 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660 do 2650 eura. Izvještaji se dostavljaju u FINU, a predaju se ili elektronički ili papirnato. Papirnata predaja i predaja u elektroničkom obliku na mediju se naplaćuje, dok je predaja GFI-POD obrasca i bilješki u pdf obliku preko Fininog web servisa RGFI – elektroničke knjižnice hrvatskog gospodarstva besplatna. Bilješke uz financijske izvještaje izrađene u aplikaciji BilješkeNET su predviđene za izvoz u pdf formatu i besplatnu predaju u Finin sustav elektroničkim putem.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,