Skratite si put...

Obrazac OKFŠ

Naknada za općekorisne funkcije šuma
Prema Zakonu o šumama i njegovima izmjenama obveznici plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 995.421,06 eura.

Naknada za općekorisne funkcije šuma se plaća u visini od 0,024 % od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka tromjesečno, u roku od osam dana računajući od dana kada je obračun naknade postao konačan. Oslobođenje obveze plaćanja naknade za obveznike s prihodom ili primicima manjima od 995.421,06 eura je stupilo na snagu 01.01.2021. godine.

Za što se koristi naknada za općekorisnu funkciju šuma?

Iz sredstava koja su prikupljena za korištenje općekorisne funkcije šuma financiraju se radovi gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima, troškovi izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova i radovi gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika (osim radova pridobivanja drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda). Što se tiče radova gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, ustanove, pravne osobe, srednjih ili velikih šumoposjednika sredstva se koriste za podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, za sanaciju i obnovu šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, za održavanje izvora, bunara i cisterni, za zaštitu od štetnih organizama i požara, za znanstvene i stručne radove iz područja šumarstva, te za vatrogasne djelatnosti. Ukratko, za održavanje, zaštitu i poboljšanje šumskih površina. Šumoposjednicima se sredstva dodjeljuju u skladu sa šumskogospodarskim planovima, razmjerno njihovom udjelu kojim gospodare u ukupnoj površini šuma i šumskih zemljišta RH.

Aplikacija BilješkeNET sadrži OKFŠ obrazac u koji automatski upisuje opće podatke o tvrtki i prihod na temelju kojeg se obračunava iznos naknade (995.421,06 eura kn za obračun akontacije je uzeto u obzir). Popunjen obrazac može se izvesti u PDF i u takvom obliku je spreman za dostavu Ministarstvu Poljoprivrede.

Za koje razdoblje se obračunava naknada za općekorisne funkcije šuma i do kada se predaje OKFŠ obrazac?

Obračun naknade sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca, a dostavlja se do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Koje su kazne za neplaćanje naknade za općekorisnu funkciju šuma?

Nakon što je obračun naknade, odnosno obrazac odobren, isti služi kao ovršna isprava za obračunati iznos. Kazne za kršenje prekršajnih odredbi kreću se u rasponu od 1.327,23 do 13.272,28 eura za javnog šumoposjednika, ustanovu ili pravnu osobu. Za velike šumoposjednike kazne se kreću u rasponu od 663,61 do 6636,14 eura. Malim šumoposjednicima u slučaju kršenja prijete kazne od 929,06 eura do 2654,46 eura. Također, za kršenje prekršajnih odredbi mogu biti kažnjene i odgovorne osobe u pravnoj osobi, i to u rasponu od 265,45 do 1.990,94 eura. Uz novčane kazne, Zakon nalaže i oduzimanje predmeta koji je bio korišten za počinjenje prekršaja.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,