Skratite si put...

Obrazac OKFŠ

Naknada za općekorisne funkcije šuma
Prema Zakonu o šumama i njegovima izmjenama obveznici plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kn.

Naknada za općekorisne funkcije šuma se obračunava po stopi od 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka. Oslobođenje obveze plaćanja naknade za obveznike s prihodom ili primicima manjima od 3.000.000,00 kn je stupilo na snagu 01.01.2019. godine.

Za što se koristi naknada za općekorisnu funkciju šuma?

Iz sredstava koja su prikupljena za korištenje općekorisne funkcije šuma financiraju se radovi gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima, troškovi izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova i radovi gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika (osim radova pridobivanja drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda). Što se tiče radova gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, ustanove, pravne osobe, srednjih ili velikih šumoposjednika sredstva se koriste za podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, za sanaciju i obnovu šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, za održavanje izvora, bunara i cisterni, za zaštitu od štetnih organizama i požara, za znanstvene i stručne radove iz područja šumarstva, te za vatrogasne djelatnosti. Ukratko, za održavanje, zaštitu i poboljšanje šumskih površina. Šumoposjednicima se sredstva dodjeljuju u skladu sa šumskogospodarskim planovima, razmjerno njihovom udjelu kojim gospodare u ukupnoj površini šuma i šumskih zemljišta RH.

Aplikacija BilješkeNET sadrži OKFŠ obrazac u koji automatski upisuje opće podatke o tvrtki i prihod na temelju kojeg se obračunava iznos naknade (3.000.000,00 kn je uzeto u obzir). Popunjen obrazac može se izvesti u PDF i u takvom obliku je spreman za dostavu Ministarstvu Poljoprivrede.

Koje su kazne za neplaćanje naknade za općekorisnu funkciju šuma?

Nakon što je obračun naknade, odnosno obrazac odobren, isti služi kao ovršna isprava za obračunati iznos. Kazne za kršenje prekršajnih odredbi kreću se u rasponu od 10,000 do 100,000 kn za javnog šumoposjednika, ustanovu ili pravnu osobu. Za velike šumoposjednike kazne se kreću u rasponu od 5000 do 50,000 kn. Malim šumoposjednicima u slučaju kršenja prijete kazne od 7000 kn do 20,000 kn. Također, za kršenje prekršajnih odredbi mogu biti kažnjene i odgovorne osobe u pravnoj osobi, i to u rasponu od 2000 do 15,000 kn. Uz novčane kazne, Zakon nalaže i oduzimanje predmeta koji je bio korišten za počinjenje prekršaja.

GODINE ISKUSTVA
 
15
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
38
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4257
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
15166
,