Skratite si put...

Obrazac P-PPI

Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti
P-PPI obrazac odnosno izvadak iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim primicima i ukupnim izdacima dužni su sastaviti i predavati obveznici koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i dohodak koji se utvrđuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.
Izvadak iz poslovnih knjiga o ukupnim primicima i izdacima
Koje podatke obrazac P-PPI mora sadržavati propisuje čl.64. Pravilnika o porezu na dohodak. Obrazac mora sadržavati:

pod I. - opće podatke o poreznom obvezniku
pod II. - podatak o iznosu ukupno ostvarenih primitaka i porezu na dodanu vrijednost sadržanom u primicima te posebno podatke o iznosu ukupno ostvarenih primitaka
pod III. - podatak o iznosu ukupno ostvarenih izdataka i porezu na dodanu vrijednost sadržanom u izdacima te posebno podatke o iznosu ukupno ostvarenih izdataka
pod IV. - podatak o ukupno ostvarenom dohotku/gubitku
pod V. podatke o broju zaposlenih sa stanjem na dan 31.12., podatke o razlici između prometa po žiro računu i primitaka iskazanih pod II.2.: pologu utrška iz ranijeg poreznog razdoblja koji je iskazan pod II.1., primljenim iznosima kredita, primljenim iznosima zajmova, primicima po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora namijenjenih za nabavu dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji i o ostalim posebno nenavedenim primicima.

P-PPI obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci. P-PPI obrazac možete izvesti u PDF ili ispisati i tako ga spremiti za dostavu Poreznoj upravi.

Kada se predaje P-PPI obrazac?

P-PPI obrazac obveznici predaju u nadležnu Poreznu upravu prema sjedištu obveznika najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno istodobno s predajom godišnje prijave poreza na dohodak kao prilog DOH obrascu.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,