Skratite si put...

Obrazac PD

Prijava poreza na dobit
PD obrazac odnosno prijavu poreza na dobit obvezni su jednom godišnje podnositi porezni obveznici poreza na dobit.

PD obrazac odnosno prijavu poreza na dobit obvezni su jednom godišnje podnositi porezni obveznici poreza na dobit. Obveznici su pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i izjave da žele plaćati porez na dobit, odnosno fizičke osobe koje se po sili zakona smatraju obveznicima poreza na dobit u slučaju da u prethodnom poreznom razdoblju imaju ostvaren ukupni primitak veći od 995.421,06 eura.

Porezna osnovica poreza na dobit utvrđuje se kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit koja se naknadno uvećava ili umanjuje sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Tako utvrđena porezna osnovica kao i utvrđena obveza poreza na dobit podnosi se na PD obrascu. Iznimno, prijavu poreza na dobit nisu dužni podnijeti porezni obveznici koji nakon registracije u trgovačkom registru nisu obavljali poduzetničku djelatnost, nemaju evidentiran promet na žiro-računu, niti evidentiranih poslovnih promjena u poslovnim knjigama (osim prometa pri uplati ili unosu temeljnog kapitala). Takvi obveznici dostavljaju samo izjavu da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema njihovom sjedištu.

Kako se i kada predaje prijava poreza na dobit?

Porezni obveznici mogu poreznu prijavu predati neposredno u ispostavi Porezne uprave, poslati je poštom (uputno je poslati preporučenu pošiljku) ili dostaviti putem elektroničkih usluga Porezne uprave – sustava ePorezna. Porezni obveznici dostavljaju poreznu prijavu u jednom primjerku u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu. Uz prijavu poreza na dobit dostavljaju se financijska izvješća (Bilanca i Račun dobiti i gubitka), a ovisno o iskazanim podacima dostavljaju se i posebni obračun za korištene olakšice i oslobođenja, izjava o načinu korištenja više plaćenog poreza na temelju porezne prijave ako je predujmovima plaćeno više poreza nego što je obračunano u poreznoj prijavi, izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama, izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva, izvješće o obvezi doprinosa i ostale isprave propisane Pravilnikom o porezu na dobit.

PD obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci. Tako popunjen PD obrazac može se izvesti u xml format prikladan za slanje u ePoreznu.

Koji je rok za predaju PD obrasca?

Rok predaje PD obrasca je do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Porezni obveznici dostavljaju poreznu prijavu poreza na dobit u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu.

Po kojim stopama se oporezuje dobit?

Obveznici koji imaju prihode do 995.421,06 eura porez na dobit plaćaju po stopi od 10%, a obveznici čiji prihodi prelaze taj iznos porez na dobit plaćaju po stopi od 18%.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,