Skratite si put...

Obrazac PD-IPO

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama
Porezni obveznici dužni su brinuti o porijeklu imovine. Podaci iz PD-IPO obrasca utječu na odluku Porezne uprave o mogućim rizicima i nepravilnostima u poslovanju poreznog obveznika, te utječu na mogućnost Poreznog nadzora.

PD-IPO obrazac odnosno izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama dužni su ispuniti i podnijeti jednom godišnje obveznici poreza na dobit ako su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama po osnovi primljenih/danih zajmova te po osnovi isporuke/nabave roba i/ili usluga.

Tko je dužan ispuniti PD-IPO obrazac?

Prema članku 46.st.2. i čl.47.b Pravilnika o porezu na dobit obveznici poreza na dobit, kao prilog PD obrascu predaju i PD-IPO ako su s povezanim osobama evidentirali poslovne događaje koji se odnose na primljene i dane zajmove te prodaju i nabavu roba i usluga.

Tko su povezane osobe?

Povezane osobe u ovom kontekstu definira čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit koji kaže da su to osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva. Povezane osobe se također definiraju i kroz čl. 49. Općeg poreznog zakona koji kaže da su povezane osobe one osobe kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

- dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima,
- dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, značajan utjecaj na drugu ili druge,
- dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole ili značajan utjecaj iz točke 2. Ovog stavka, ali koje predstavljaju jedan rizik za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa jer su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da uslijed pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe može doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili sposobnosti za plaćanje.
- dvije ili više fizičkih i/ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik na način da ostvaruju kontinuitet djelatnosti u istom prostoru, koristeći istu opremu.

Također se smatra da postoji odnos povezanih osoba i između poreznog dužnika i njegovog bračnog druga, njegovog krvnog srodnika u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tražbini do istog stupnja bez obzira je li brak prestao ili nije, posvojitelja, posvojenika, skrbnika, osobe pod skrbništvom, staratelja, osobe pod starateljstvom te osobe koja s njime živi u zajedničkom kućanstvu.

Kako popuniti PD-IPO obrazac?

Obrazac PD-IPO potrebno je popuniti općim podacima o poreznom obvezniku (naziv ili ime i prezime poreznog obveznika, adresu sjedišta ili prebivališta i osobni identifikacijski broj), razdobljem za koje se podnosi obrazac, imenom osobe odgovorne za sastavljanje obrasca (porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik), datumom i potpisom odgovorne osobe.

PD-IPO obrazac možete popuniti u aplikaciji BilješkeNET s modulom Obrasci. PD-IPO jedan je od obrazaca koji automatski iz aplikacije možete izvesti u xml format koji omogućava direktan uvoz u sustav ePorezne. Za sve obrasce u aplikaciji BilješkeNET za koje Porezna uprava omogući xml uvoz Raverusov razvojni tim omogući i izvoz u xml formatu.

Obrazac PD-IPO sastoji se od četiri dijela:
I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita
I.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita
II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga
II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga

Kada se predaje PD-IPO obrazac?

PD-IPO obrazac podnosi se u nadležnu Poreznu upravu prema sjedištu obveznika najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno istodobno s predajom PD obrasca kao prilog PD obrascu.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,