Skratite si put...

Obrazac POD-BIL i POD-RDG

Bilanca i Račun dobiti i gubitka
Za donošenje dobrih poslovno-financijskih odluka važna je dobra informiranost o prošlim poslovnim događajima. Jedino tako projekcija budućeg poslovanja može biti realna. Važne informacije koje se koriste kao osnova za donošenje poslovnih odluka podaci su o financijskom statusu društva, a on se može vidjeti iz stanja imovine i izvora financiranja.

Pregled imovine društva i izvora financiranja ustvari je bilanca. Bilanca predstavlja jedan od temeljnih financijskih izvještaja koji se baziraju na povijesnim podacima, a koje društva predaju kao dio završnog računa. Bilanca daje značajne informacije o zaduženosti i likvidnosti društva, iz nje se vidi koliko su profitabilni izvori financiranja i da li se efikasno upravlja imovinom. Bilanca prikazuje i koliko dugotrajne i kratkotrajne imovine društvo posjeduje. U bilanci se vidi vlastiti kapital društva, kao i sve dugoročne i kratkoročne obveze.

Da bi sva financijska izvješća (tako i bilanca) bila upotrebljiva korisnicima, trebaju biti pouzdana i razumljiva, potpuna i usporediva. Zato je važna i usporedba prihoda i rashoda u određenom financijskom periodu. Kad se pripremaju financijski izvještaji, uvijek se, uz tekuću se godinu za koju se predaju, navode i iznosi iz prethodne financijske godine.

Iz bilance možemo vidjeti kolika je neto dobit društva u određenoj financijskoj godini i koliki je bio novčani tijek za određenu financijsku godinu. Informaciju o tome kako je dobit nastala, kao i koji su prihodi i rashodi doveli do te dobiti, prikazani su u Računu dobiti i gubitka.

POD-BIL i POD-RDG odnosno bilanca stanja i račun dobiti i gubitka društva važan su dio financijskih izvještaja koje su trgovačka društva (pravne osobe) i fizičke osobe obveznici poreza na dobit dužni sastavljati i predavati Fini za statističke i druge potrebe i za potrebe javne objave te Poreznoj upravi prema sjedištu obveznika najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno istodobno s predajom PD obrasca kao prilog PD obrascu.

Bilanca je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na određeni datum te se sastoji od dva dijela, aktive i pasive. Račun dobiti i gubitka prikazuje poslovni rezultat poslovanja u određenom razdoblju odnosno prikazuje iznos ostvarenih prihoda i rashoda te ostvareni dobitak/gubitak u predmetnom razdoblju.

Za potrebe Fine, bilanca i račun dobiti i gubitka dio su posebno propisanog excel obrasca GFI-POD kojeg su poduzetnici dužni predati do 30.travnja tekuće godine za prethodnu godinu za statističke i druge potrebe te do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu radi javne objave.

Obrasci POD-BIL i POD-RDG mogu se popuniti unutar aplikacije BilješkeNET s modulom Obrasci.

Koji je rok za predaju i kome se predaje?

POD-BIL i POD-RDG obrasci podnose se u nadležnu Poreznu upravu prema sjedištu obveznika najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno istodobno s predajom PD obrasca kao prilog PD obrascu. Za statističke i druge potrebe, bilanca i račun dobiti i gubitka dio su posebno propisanog excel obrasca GFI-POD kojeg su poduzetnici dužni predati Fini do 30.travnja tekuće godine za prethodnu godinu te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu za potrebe javne objave.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,