Skratite si put...

Izdavanje računa

Obvezni sadržaj računa
Prema Općem poreznom zakonu (NN 127/00, NN 147/08, NN 115/16), porezni obveznici dužni su izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. Računom se za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.

Sadržaj računa propisan je:
- Općim poreznim zakonom
- Zakonom o porezu na dodanu vrijednost
- Pravilnikom o porezu na dohodak
- Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom
- Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Obvezni elementi računa su:
- broj i datum izdavanja računa,
- ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti,
- naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice, naziv radnje, poslovne jedinice i sl.),
- količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
- ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi
- kod izdavanja računa potrošačima - fiksni tečaj konverzije i ukupni iznos računa u kunama.

Porezni obveznici poreza na dodanu vrijednost, uz navedene elemente računa, moraju navesti i dodatne elemente računa:
- PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
- ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
- datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa,
- jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
- popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
- stopu PDV-a,
- iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen,
- zbrojni iznos naknade i PDV-a.

Obveznici fiskalizacije obvezni su na računu navesti i sljedeće elemente:
- vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
- oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
- oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo.

Obveznici fiskalizacije izdavanja računa obvezni su osigurati evidentiranje i sljedećih elemenata:
- jedinstveni identifikator računa,
- zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije i
- QR kod

Važno je napomenuti da se prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, broj računa sastoji od tri dijela: numeričkog dijela (broj računa po redoslijedu od 1 do n), oznake poslovnog prostora i oznake naplatnog uređaja.

Porezni obveznik mora u računu iskazivati OIB za obavljene isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, a za transakcije unutar Europske unije mora u računu iskazivati PDV identifikacijski broj.

Iznosi na računima iskazuju se u eurima i uz to mogu biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u eurima uz primjenu srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze. Kada se radi o isporukama koje su oslobođene PDV-a računi se također moraju iskazivati u eurima.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima račun mora imati i sljedeće elemente:
- tvrtku,
- sjedište,
- sud kod kojeg je poslovni subjekt upisan u Sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno,
- tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi poslovnog subjekta i brojevi tih računa,
- iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen,
- ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,
- prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora


Pravila za obveznike poreza na dodanu vrijednost, koji su prema Zakonu o PDV-u dužni izdavati račune

Porezni obveznik za obavljanje isporuke dobara i usluga čiji iznos nije viši od 100,00 eura može izdati pojednostavljeni račun koji mora sadržavati sljedeće podatke:
1. broj računa i datum izdavanja
2. ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja) te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i slično)
3. ime i prezime (naziv), OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca)
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga
5. iznos naknade s uključenim PDV-om razvrstane po stopi PDV-a
6. iznos obračunanog PDV-a razvrstanog po stopi PDV-a
7. kada je izdana isprava ili obavijest koja se smatra računom, uputu na prvobitni račun uz pojedinosti koje su izmijenjene

Posebne napomene koje se navode u računu

U slučaju obavljanja oslobođenih isporuka dobara ili usluga u računu se moraju navesti odredbe Zakona, odnosno u određenim slučajevima Direktive Vijeća 2006/112/EZ-a kojima je to oslobođenje propisano ili se može navesti napomena koja upućuje na oslobođenje. S obzirom na to da se radi o oslobođenim isporukama u računu se iskazuje samo zbrojni iznos naknade.

Posebni postupak oporezivanja – putničke agencije: u slučaju posebnog postupa oporezivanja putničkih agencija

Posebni postupak oporezivanja marže – rabljena dobra, posebni postupak oporezivanja marže – umjetnička djela, odnosno posebni postupak oporezivanja marže – kolekcionarski ili antikni predmeti: u slučaju posebnog postupka oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete

Samoizdavanje računa: kada primatelj isporuke izdaje račun umjesto isporučitelja.

U slučaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV, isporučitelj u računu mora navesti „prijenos porezne obveze” ili „reverse charge”.

U slučaju isporuke novih prijevoznih sredstava unutar Europske unije račun mora sadržavati i sljedeće podatke:
- radni obujam ili snagu motora, datum prve uporabe te broj prijeđenih kilometara kopnenog motornog vozila,
- dužinu plovila, datum prve uporabe te broj sati plovidbe,
- težinu zrakoplova pri polijetanju, datum prve uporabe te broj sati letenja.

Porezni obveznik koji PDV obračunava na temelju primljene ili naplaćene naknade u računu mora navesti ''obračun prema naplaćenoj naknadi'' te oznaku R-2. Svi ostali porezni obveznici koji PDV obračunavaju prema izdanim računima u računu ne navode oznaku R-1. Ako račun izdaje mali porezni obveznik u računu mora navesti da su isporuke dobara ili usluga oslobođene plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,